Przejdź do głównej zawartości strony

„Zemsta” — próba dla mediów odbędzie się 16 kwietnia

Zemsta | Fot. Marek Zimakiewicz
Zemsta | Fot. Marek Zimakiewicz

Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my na próbę medi­al­ną oraz spotkanie dla mediów, towarzyszące pre­mierze spek­tak­lu „Zem­s­ta” Fredry w reży­serii Michała Zadary, m.in. z Maciejem Stuhrem, Arka­diuszem Brykals­kim, Bar­toszem Por­czykiem i Bar­barą Wysocką w głównych rolach.

Próbę zaplanowaliśmy na wtorek, 16 kwietnia, o godz. 13:30 na Dużej Scenie Teatru Komedia. Pokażemy podczas niej wybraną scenę oraz zwyczajowo zapewnimy Państwu możliwość indywidualnych rozmów z twórcami i twórczyniami.

Gdyby z jakichś powodów nie mogli Państwo odwiedzić nas tego dnia, kolejnego - a więc w środę, w godz. 14:00-15:30 - przewidzieliśmy dodatkową okazję do odbycia rozmów z reżyserem oraz aktorami i aktorkami.

WAŻNA INFORMACJA: pod­czas wtorkowej pró­by dla mediów nie planu­je­my możli­woś­ci wykony­wa­nia zdjęć przez przedstawicieli/przedstawicielki agencji fotograficznych — będziemy nato­mi­ast czekać na Państ­wa w naszym foy­er pod­czas uroczys­tej pre­miery. Bogaty paki­et zdjęć doku­men­tu­ją­cych spek­takl udostęp­n­imy bezpłat­nie wszys­tkim zain­tere­sowanym redakcjom.

A już ter­az pole­camy zdję­cia kon­tek­stowe stwor­zone wokół real­iza­cji „Zem­sty”, są do pobra­nia poniżej w jakoś­ci przez­nac­zonej do sieci. Gdy­byś­cie potrze­bowali Państ­wo mate­ri­ałów w wysok­iej rozdziel­czoś­ci – poprosimy o wiado­mość na adres: annahautz@teatrkomedia.pl

"Zemsta" w reżyserii Michała Zadary to "Zemsta":

  • w której nie chodzi o mur graniczny i wojnę polsko-polską;
  • we współczesnej inscenizacji, ale takiej, jakiej chciałby Fredro;
  • bez skrótów, w światłach wielkiego miasta, będąca opowieścią o władzy, pieniądzach, miłości i marzeniach.

Materiały prasowe do pobrania znajdują się poniżej:

Więcej informacji o naszym najnowszym spektaklu znajdziecie Państwo tutaj


Zdjęcia promocyjne spektaklu: Marek Zimakiewicz
Plakat: zdjęcie – Marek Zimakiewicz, identyfikacja wizualna – Studio Elipsy

Teatr Komedia jest instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy
Partner Teatru: Toyota Bielany
Partner premiery: Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie