Przejdź do głównej zawartości strony

RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia, 01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19A, reprezentowane przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia, tel. (22) 833 15 84, e-mail: sekretariat@teatrkomedia.pl, (dalej: Administrator);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@teatrkomedia.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora;
 1. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej, zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami w ramach udzielonego zamówienia, w oparciu o udostępnione dane oraz spełnienia obowiązku prawnego Administratora;
 2. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej, obowiązywania umowy zawartej w ramach udzielonego zamówienia, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa lub okres niezbędny dla ochrony interesów stron umowy;
 4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa oraz dobrowolne i niezbędne dla potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej oraz realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej oraz realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia;
 5. na warunkach i zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan:
 • (na podstawie art. 15 RODO) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • (na podstawie art. 16 RODO) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy;
 • (na podstawie art. 18 RODO) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • (na podstawie art. 21 RODO) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. w stosunku do danych osobowych osób związanych z realizacją umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, udostępnionych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca stosownie do art. 14 RODO wnosi o poinformowanie tych osób o danych Administratora, zasadach, zakresie i celu przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
 2. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.