Przejdź do głównej zawartości strony

RODO

RODO
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Ogólna klauzula informacyjna dla Północnego Centrum Sztuki − Teatru Komedia

Zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– dalej: RODO, pragniemy poinformować, że:

1. Administrator - Administratorem Państwa danych osobowych jest Północne Centrum
Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, tel: (22) 833 15 84;
e-mail: biuro@teatrkomedia.pl; reprezentowane przez Dyrektora Północne Centrum
Sztuki − Teatr Komedia (dalej: Administrator);

2. Inspektor Ochrony Danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD) – Pana Dariusza Piesio, z którym można się skontaktować wysyłając informację
na adres Administratora lub na adres e-mail: ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl;

3. Źródło pochodzenia danych osobowych - Dane osobowe przetwarzane przez
Administratora mogą pochodzi bezpośrednio od Państwa, mogą być nam przekazane
przez inne Osoby lub mogą być pozyskane z innych ogólnodostępnych źródeł.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych - Państwa dane będą
przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO, Ustawą o ochronie danych
osobowych oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji; jeśli:

 • otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanie
  zgodne z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania,
  (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego (przetwarzanie
  zgodne z art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • dane osobowe będą potrzebne do ochrony Państwa żywotnych interesów
  (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 • dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  związanego z oferowanymi usługami (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • przetwarzanie danych szczególnych na warunkach określonych w RODO (przetwarzanie zgodne z art. 9 ust 2 RODO)

5. Ograniczenie przetwarzania – Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w odniesieniu do konkretnego celu ich przetwarzania.

6. Udostępnienie i powierzenie danych osobowych - Państwa dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy obowiązujących przepisów prawa, a także osobom i podmiotom realizującym usługi i zadania na rzecz Administratora,

7. Użytkownicy danych i zasady przetwarzania danych - Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, którzy będą przetwarzali dane osobowe na zasadach i podstawach określonych w przepisach prawa oraz wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa Informacji,

8. Okres retencji danych osobowych - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub
pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie
nakazują przetwarzania danych osobowych przez inny okres;

9. Prawa osób, których dane dotyczą - Na zasadach i warunkach określonych w RODO
posiadają Państwo określone prawa, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, ich
uzupełnienia, korekty i aktualizacji, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Jeśli przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

11. Podanie danych osobowych - Podanie przez Państwa danych osobowych może mieć
charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Może wynikać z woli i chęci nawiązania
kontaktu, współpracy lub być niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem
świadczenia określonych usług, warunkiem realizacji konkretnych celów,
a konsekwencją niepodania danych osobowych lub w określonych przypadkach braku
zgody na ich przetwarzanie, będzie brak możliwości świadczenia określonych usług
na Państwa rzecz.

12. Profilowanie i przekazanie danych osobowych poza obszar EOG - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody oraz nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pozostałe klauzule oraz wykazy:

Sprawdź też: polityka prywatności