Przejdź do głównej zawartości strony

Filtry

Zamknij

W klimacie

Gatunek

Resetuj
Filtruj
Marzec
PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Jak się starzeć bez godności

Jak się starzeć bez godności

Kome­diowy spek­takl na pod­staw­ie pop­u­larnych pod­castów i anty­po­rad­nikowej książ­ki „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Ewy Win­nick­iej i Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej.

PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Jak się starzeć bez godności

Jak się starzeć bez godności

Kome­diowy spek­takl na pod­staw­ie pop­u­larnych pod­castów i anty­po­rad­nikowej książ­ki „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Ewy Win­nick­iej i Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej.

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

MAŁA SCENA

niedziela

Kalina nie chce spać

Kalina nie chce spać

Zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór inspirowany his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików i z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik oraz Hol­ly Golight­ly w tle.

MAŁA SCENA

niedziela

Kalina nie chce spać

Kalina nie chce spać

Zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór inspirowany his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików i z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik oraz Hol­ly Golight­ly w tle.

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

poniedziałek

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

poniedziałek

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

PĘTLA INDUKCYJNA

wtorek

Maciej Stuhr: Mam to wszystko w standupie!

Maciej Stuhr: Mam to wszystko w standupie!

Maciej Stuhr wraca na iron­iczno-sarkasty­czną scenę żar­tu z nowym pro­gramem: „Mam to wszys­tko w standupie!”. Wiecie, czego spodziewać się po tym Panu, więc wierzymy, że nie musimy Was namaw­iać na wieczór w jego towarzys­t­wie.

PĘTLA INDUKCYJNA

środa

W łóżku z rabusiem

W łóżku z rabusiem

W sum­ie są bard­zo zgod­ni. Kłamią jak naję­ci, ona zdradza, on też, i nawet plan na super-kradzież wymyśla­ją dokład­nie ten sam.

PĘTLA INDUKCYJNA

czwartek

W łóżku z rabusiem

W łóżku z rabusiem

W sum­ie są bard­zo zgod­ni. Kłamią jak naję­ci, ona zdradza, on też, i nawet plan na super-kradzież wymyśla­ją dokład­nie ten sam.

DZIEŃ KOBIET PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

Wszystkie piosenki o miłości & Andrzej Krzywy

Wszystkie piosenki o miłości & Andrzej Krzywy

O czym śpiewamy najczęś­ciej? Co nas najbardziej porusza? Kon­cert „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” to nieza­pom­ni­ane muzy­czne spotkanie, które wypełnią roman­ty­czne melodie i emocjon­alne tek­sty o różnych odcieni­ach uczuć. W ten wyjątkowy dzień — Dzień Kobi­et — do artys­tów dołączy spec­jal­ny gość — Andrzej Krzy­wy, leg­en­da grupy De Mono!

DZIEŃ KOBIET PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

Wszystkie piosenki o miłości & Andrzej Krzywy

Wszystkie piosenki o miłości & Andrzej Krzywy

O czym śpiewamy najczęś­ciej? Co nas najbardziej porusza? Kon­cert „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” to nieza­pom­ni­ane muzy­czne spotkanie, które wypełnią roman­ty­czne melodie i emocjon­alne tek­sty o różnych odcieni­ach uczuć. W ten wyjątkowy dzień — Dzień Kobi­et — do artys­tów dołączy spec­jal­ny gość — Andrzej Krzy­wy, leg­en­da grupy De Mono!

PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Klancyk i Improkracja: Spacer po Żoliborzu

Klancyk i Improkracja: Spacer po Żoliborzu

Wybierz­cie się z nami na przechadzkę po najbliższej okol­i­cy Teatru Kome­dia bez wstawa­nia z fotela. Żoli­borzanie, sąsiedzi, miłośni­cy Żoli­borza, jego zat­wardziali wro­gowie i oso­by bezstronne — zaprasza­my!

MAŁA SCENA WSTĘP WOLNY

niedziela

Podcast z publicznością

Podcast z publicznością

Tym razem Mag­dale­na Grze­bałkows­ka i Ewa Win­nic­ka — twór­czynie pod­cas­tu „Jak się starzeć bez god­noś­ci” — wezmą pod lupę „Czego nie widać” Michaela Fray­na i poroz­maw­ia­ją z reży­serem przed­staw­ienia Piotrem Cieplakiem, współau­torką przekładu Mał­gorza­tą Semil oraz aktorem Adamem Fer­en­cym. Na naszej Małej Sce­nie, w obec­noś­ci pub­licznoś­ci (czyli Was), pow­stanie nowy odcinek pod­cas­tu! Wstęp wol­ny!

PĘTLA INDUKCYJNA

wtorek

Powiedzmy miłość

Powiedzmy miłość

Gwiaz­dors­ka obsa­da i zawrot­nie przewrot­na his­to­ria o (powiedzmy) miłoś­ci, czyli małżeńskiej zdradzie. Na śmiesznie, ale z reflek­sją.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY

środa

Kocham Cię

Kocham Cię

„Kocham Cię” to spek­takl o miłoś­ci, dojrze­wa­niu, utra­cie, relac­jach, który prezen­tu­je­my na naszej Małej Sce­nie, ale też w szkol­nych klasach. Sztu­ka niemieck­iego dram­atopis­arza Kris­to Šago­ra opowia­da o różnych odcieni­ach uczuć — pier­wszych zakocha­ni­ach, rówieśniczych sym­pa­ti­ach, więzach rodzin­nych.

PĘTLA INDUKCYJNA

środa

Powiedzmy miłość

Powiedzmy miłość

Gwiaz­dors­ka obsa­da i zawrot­nie przewrot­na his­to­ria o (powiedzmy) miłoś­ci, czyli małżeńskiej zdradzie. Na śmiesznie, ale z reflek­sją.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY

czwartek

Kocham Cię

Kocham Cię

„Kocham Cię” to spek­takl o miłoś­ci, dojrze­wa­niu, utra­cie, relac­jach, który prezen­tu­je­my na naszej Małej Sce­nie, ale też w szkol­nych klasach. Sztu­ka niemieck­iego dram­atopis­arza Kris­to Šago­ra opowia­da o różnych odcieni­ach uczuć — pier­wszych zakocha­ni­ach, rówieśniczych sym­pa­ti­ach, więzach rodzin­nych.

PĘTLA INDUKCYJNA

czwartek

Powiedzmy miłość

Powiedzmy miłość

Gwiaz­dors­ka obsa­da i zawrot­nie przewrot­na his­to­ria o (powiedzmy) miłoś­ci, czyli małżeńskiej zdradzie. Na śmiesznie, ale z reflek­sją.

PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

The Big Bang, czyli Wielki Wybuch

The Big Bang, czyli Wielki Wybuch

Scenicz­na muzy­cz­na bom­ba śmiechu w brawurowym wyko­na­niu Artu­ra Cham­skiego i Mateusza Bana­siu­ka.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA DZIECI

sobota

Misja Sowy

Misja Sowy

Kome­dia dla małych, czyli mamy spek­takl dla dzieci! I to jaki! Tosia i Franek gubią się w wielkim cen­trum hand­lowym. Rodzeńst­wo wyrusza na poszuki­wanie rodz­iców, a ich mis­ji towarzyszy niezwyk­le rozdysku­towana Sowa i jej rezo­lut­ny kom­pan, zakochany w książkach pies Berq. Co ich czeka?

POŻEGNANIE Z TYTUŁEM PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

The Big Bang, czyli Wielki Wybuch

The Big Bang, czyli Wielki Wybuch

Scenicz­na muzy­cz­na bom­ba śmiechu w brawurowym wyko­na­niu Artu­ra Cham­skiego i Mateusza Bana­siu­ka.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA DZIECI

niedziela

Misja Sowy

Misja Sowy

Kome­dia dla małych, czyli mamy spek­takl dla dzieci! I to jaki! Tosia i Franek gubią się w wielkim cen­trum hand­lowym. Rodzeńst­wo wyrusza na poszuki­wanie rodz­iców, a ich mis­ji towarzyszy niezwyk­le rozdysku­towana Sowa i jej rezo­lut­ny kom­pan, zakochany w książkach pies Berq. Co ich czeka?

NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Czego nie widać

Czego nie widać

Królowa fars, peł­na absurdal­nego poczu­cia humoru i scenicznej roz­paczy sztu­ka ang­iel­skiego kome­diopis­arza — jed­nego z ojców far­sowego gatunku — Michael Fray­na. „Najz­abawniejsza, jaką kiedykol­wiek napisano”.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA DZIECI

poniedziałek

Misja Sowy

Misja Sowy

Kome­dia dla małych, czyli mamy spek­takl dla dzieci! I to jaki! Tosia i Franek gubią się w wielkim cen­trum hand­lowym. Rodzeńst­wo wyrusza na poszuki­wanie rodz­iców, a ich mis­ji towarzyszy niezwyk­le rozdysku­towana Sowa i jej rezo­lut­ny kom­pan, zakochany w książkach pies Berq. Co ich czeka?

NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

poniedziałek

Czego nie widać

Czego nie widać

Królowa fars, peł­na absurdal­nego poczu­cia humoru i scenicznej roz­paczy sztu­ka ang­iel­skiego kome­diopis­arza — jed­nego z ojców far­sowego gatunku — Michael Fray­na. „Najz­abawniejsza, jaką kiedykol­wiek napisano”.

PĘTLA INDUKCYJNA

wtorek

Na pełnych obrotach

Na pełnych obrotach

Krótko mówiąc: jaka pięk­na katas­tro­fa! Prowadzą­cy telewiz­yjne show notu­je spadek notowań, więc musi zapunk­tować przed sze­fem.

PĘTLA INDUKCYJNA

środa

Maciej Stuhr: Mam to wszystko w standupie!

Maciej Stuhr: Mam to wszystko w standupie!

Maciej Stuhr wraca na iron­iczno-sarkasty­czną scenę żar­tu z nowym pro­gramem: „Mam to wszys­tko w standupie!”. Wiecie, czego spodziewać się po tym Panu, więc wierzymy, że nie musimy Was namaw­iać na wieczór w jego towarzys­t­wie.

PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

Powiedzmy miłość

Powiedzmy miłość

Gwiaz­dors­ka obsa­da i zawrot­nie przewrot­na his­to­ria o (powiedzmy) miłoś­ci, czyli małżeńskiej zdradzie. Na śmiesznie, ale z reflek­sją.

MAŁA SCENA

piątek

Kalina nie chce spać

Kalina nie chce spać

Zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór inspirowany his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików i z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik oraz Hol­ly Golight­ly w tle.

PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Powiedzmy miłość

Powiedzmy miłość

Gwiaz­dors­ka obsa­da i zawrot­nie przewrot­na his­to­ria o (powiedzmy) miłoś­ci, czyli małżeńskiej zdradzie. Na śmiesznie, ale z reflek­sją.

Dodatkowo po spektaklu

Wszystkie piosenki o miłości

Extrasy i oferty specjalne

Zobacz wszystkie

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą"

Wystartowała kolejna edycja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 zł dla każdego ucznia, które można przeznaczyć na bilety do instytucji kultury.

Voucher - uśmiech w prezencie!

Voucher - uśmiech w prezencie!

Prezent idealny istnieje! Nasze uśmiechnięte komediowe vouchery świetnie się prezentują. Voucher to pomysł na obdarowanie bliskich osób na urodziny lub imieniny - albo zupełnie bez okazji!