Przejdź do głównej zawartości strony

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”

warszawa z klasą bilety teatr komedia

W ramach kole­jnej edy­cji pro­gra­mu „Klasa w Warsza­w­ie. Warsza­wa z klasą” i „Kul­tur­al­ny Przed­szko­lak”, szkoły i przed­szko­la prowad­zone przez m.st. Warsza­wę otrzy­ma­ją dofi­nan­sowanie w wysokoś­ci 50 zł dla każdego ucz­nia, które moż­na przez­naczyć na bile­ty do insty­tucji kul­tu­ry.

Z dofinansowania trzeba skorzystać do końca 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Teatru Komedia dla młodych widzów (także uczniów i uczennic w wieku 12+).

Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie „Klasa w Warsza­w­ie. Warsza­wa z klasą” moż­na znaleźć tutaj.

Jesteśmy też do Państwa dyspozycji telefonicznie, pod numerem: +48 22 833 96 10, +48 22 833 68 80.