Przejdź do głównej zawartości strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia w Warszawie

Dostępność cyfrowa

Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona Teatru Komedia w Warszawie | www.teatrkomedia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 02.06.2023
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja w sprawie dostępności

Strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z niej jak najszerszej grupie odbiorczyń i odbiorców. Publikowane treści są uhierarchizowane, a język, którym się posługujemy zrozumiały i przystępny. Pozwala to na efektywne dotarcie z przesłaniem, a także - w sytuacjach tego wymagających - na skuteczne wsparcie technologii asystujących. Żadna z wykorzystywanych funkcjonalności nie posiada limitu czasu. Strona nie prezentuje migających treści, nie korzysta także z funkcji „pop-up” (wyskakujące okienka). Wykorzystywany interfejs oraz struktura pozwalają na sprawną nawigację - także przy pomocy samej klawiatury / skrótów klawiszowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Deklarację sporządzono dnia: 02.06.2023
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu prosimy o kontakt. Liderką dostępności w Teatrze Komedia jest Justyna Piliszek, justynapiliszek@teatrkomedia.pl (tel. +48 519 599 088).

Z sekretariatem Teatru Komedia można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 833 15 84 lub pisząc wiadomość e-mail na adres sekretariat@teatrkomedia.pl.

Za redakcję i prowadzenie strony internetowej odpowiedzialny jest Dział Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży Teatru Komedia (adres@: pr@teatrkomedia.pl).

Procedura wnioskowo-skargowa

Każda osoba ma prawo:

 • do zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
 • do udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład w formie odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji; jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić ono najpóźniej w ciągu dwóch w miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Uwagi, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pisząc na adres mailowy teatrotwarty@teatrkomedia.pl.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego podmiot drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
 • Adres: pl. Bankowy 2 (23 piętro), 00-095 Warszawa
 • Tel.: +48 22 443 03 21, +48 22 443 03 53, faks: +48 22 443 03 22
 • e-mail: sekretariat.BKU@um.warszawa.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej RPO.


Dostępność architektoniczna

Adres i dojazd

Siedziba Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia w Warszawie znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 19A na warszawskim Żoliborzu.

Dojazd transportem publicznym

Korzystając z środków komunikacji miejskiej do Teatru Komedia można dojechać:

 • metrem linii M1 wysiadając na stacji Plac Wilsona znajdującej się w odległości około 650 metrów od Teatru; na stacji Marymont znajdującej się w odległości około 600 metrów od obiektu;
 • autobusem linii 116 (w obu kierunkach jazdy): przystanek Teatr Komedia oddalony około 250 - 280 metrów od wejścia głównego;
 • tramwajem linii 6 w kierunku Gocławka: przystanek Teatr Komedia oddalony około 300 metrów od wejścia głównego.

Dojazd transportem prywatnym

Przed wejściem do Teatru znajduje się dzierżawiony przez zewnętrzną firmę płatny parking strzeżony dla ok. 80 pojazdów. Liczba dostępnych miejsc może być bardzo ograniczona. Teatr znajduje się Strefie Płatnego Parkowania m.st. Warszawy - wyznaczone miejsca parkingowe usytuowane są także na sąsiadujących z Teatrem ulicach, m.in.: ul. Próchnika, ul. Suzina, ul. Krechowieckiej.

Zarówno na parkingu prywatnym jak i w SPP znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do Teatru można dojść od ul. Słowackiego wzdłuż ul. Krechowieckiej. Od frontu budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Wejście do Teatru

Dostęp do kas Teatru, części biur (m.in. sekretariatu, gabinetu dyrekcji, biur administracji) oraz sali teatralnej możliwy jest w wyznaczonych godzinach pracy instytucji. Od frontu budynku (droga od ul. Krechowieckiej) znajduje się wejście główne. Prowadzą do niego trzystopniowe schody o wysokości mniejszej niż 25 cm. Trzy pary dwuskrzydłowych drzwi wejściowych, za którymi znajduje się pierwsze foyer, otwierają się na zewnątrz. Na co dzień w godzinach pracy instytucji otwarte są centralne drzwi. Pozostałe dwa skrzydła otwierane są na godzinę przed planowanymi wydarzeniami artystycznymi.

Wejście służbowe / wejście od kulis usytuowane jest z lewej strony budynku Teatru, na końcu parkingu. Nie jest to wejście przeznaczone dla publiczności, bezpośrednio przed nim znajduje się jeden stopień o wysokości mniejszej niż 25 cm.

Drugie wejście do części biurowej Teatru znajduje się od strony parku i ul. Próchnika.  Jest to wspólne wejście do przestrzeni Społecznego Dom Kultury, restauracji oraz sali warsztatowej / sali prób Teatru. Do drzwi wejściowych prowadzą dziesięciostopniowe schody z podjazdem dla wózków bez poręczy. Ze względu na utrudniony dostęp do przestrzeni biurowej w tej części budynku, zwłaszcza na salę warsztatową / prób prosimy o kontakt z Zespołem Teatru.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja wewnątrz budynku

Przestrzeń użytkowa Teatru obejmuje cztery kondygnacje. W obiekcie znajduje się jedna kasa biletowa usytuowana na poziomie 0 w odległości około 10 metrów od wejścia głównego, po lewej stronie. Okienko kasy oraz lada znajdują się na wysokości około 90 cm. Kasa jest na stałe wyposażona w pętlę indukcyjną, niestety nie jest wyposażona w tłumaczenie na polski język migowy (PJM).

Po wejściu do Teatru, na wprost, w odległości około 6-8 metrów, znajdują się trzy pary dwuskrzydłowych, otwieranych w obie strony, drewnianych drzwi z przeszkleniami (o szerokości 140 cm każde). Za nimi usytuowane są foyer i szatnia. W bezpośrednim sąsiedztwie szatni, po jej prawej i lewej stronie, znajdują się dwie klatki schodowe prowadzące osiemnastostopniowymi schodami w dół do toalet i bufetu (poziom -1). Damska toaleta po lewej stronie, męska po prawej, bufet zajmuje wydzielone pomieszczenie pomiędzy nimi.

Ruch w przestrzeni teatralnej wyznacza usytuowana na pierwszej kondygnacji (poziom +1) amfiteatralna, klimatyzowana widownia. Prowadzą do niej dwa korytarze oraz siedmiostopniowe schody z poręczą po każdej ze stron.

Na poziomie +1, po prawej stronie budynku, w korytarzu prowadzącym na widownię, znajdują się sekretariat oraz biura Dyrekcji Teatru. Po tej samej stronie na poziomie +2 ulokowane są biura: Działu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży oraz biuro Działu Aministracyjnego a także Pracownie Artystyczne i Garderoba Damska. Po przeciwnej, lewej stronie, na drugiej kondygnacji (poziom +2) znajdują się pozostałe Pracownie Artystyczne.

Inne biura - w tym biura samodzielnych pracowników a także Księgowość – usytuowane są w odrębnej części budynku przy ul. Słowackiego 19A, do której prowadzi niezależne wejście (poziom +1, dzesięciostopniowe schody poprzedzające wejście) od strony ul. Próchnika i Parku im. Żołnierzy Żywiciela. Biura te mieszczą się na drugiej kondygnacji (poziom +2; poprzedzonej trzydziestostopniową klatką schodową z poręczami i przeszkleniem)

Budynek nie jest wyposażony w windę. Nie ma w nim także specjalistycznych urządzeń ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami komunikację pomiędzy kondygnacjami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz PPOŻ w wyznaczonych miejscach znajdują się gaśnice pianowe oraz apteczki.

Sala teatralna

Sala teatralna liczy 483 fotele, które rozmieszczono w 17 rzędach. Ich rozmieszczenie jest amfiteatralne. Różnica poziomów pomiędzy najniżej a najwyżej usytuowanym rzędem wynosi około sześć metrów (około 30 cm między sąsiadującymi rzędami).  Do każdego z rzędów - z wyłączeniem rzędu ósmego - można dostać się podświetlanymi (podczas prezentowanych na scenie Teatru wydarzeń) schodami. Na widownię prowadzi sześć niezależnych wejść: po trzy na każdą ze stron, z czego dwa wejścia na poziomie +1 - o szerokości 120 cm każde (wyposażonych w dwuskrzydłowe, drewniane drzwi) - oraz po jednym wejściu (o tej samej szerokości) na poziomie drugiej kondygnacji po prawej i lewej stronie widowni.

W sali teatralnej, na wysokości ósmego i dziewiątego rzędu po lewej stronie, dostępne są maksymalnie trzy miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z wejścia na widownię z prawej strony budynku od strony parku i placu, do których prowadzi podjazd wzdłuż fasady budynku (podjazd nie ma poręczy).

Sala jest wyposażona na stałe w pętlę indukcyjną. Teatr nie posiada systemu odbiorników umożliwiających tłumaczenie symultaniczne lub odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na wybranych wydarzeniach artystycznych udostępniane są napisy oraz tłumaczenia na polski język migowy (PJM). W części przedstawień używane są światła stroboskopowe, o czym Teatr informuje w opisach spektakli na swojej stronie internetowej www.teatrkomedia.pl .

Sekretariat i przestrzenie biurowe

Pomieszczenia biurowe Teatru rozproszone są po całym budynku przy ul. Słowackiego 19A. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na poziomie +1 (bez windy), do których z poziomu 0 prowadzą siedmiostopniowe schody. Biura administracyjne i pracownie techniczne usytuowane są po obu stronach sali teatralnej na poziomie +2 (bez windy - prowadzą do nich dwudziestostopniowe schody).

Pozostałe biura oraz Księgowość znajdują się na poziomie +2 w drugiej części budynku, co zostało opisane wyżej. Pozostają one niedostępne bez asysty dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zespół Teatru Komedia służy taką asystą w każdej sytuacji, która jej wymaga i pozostaje do dyspozycji odwiedzających.

Toalety w budynku

W głównej części budynku, w tym przestrzeni widowiskowej, toalety znajdują się na poziomie -1. Zarówno damska, jak i męska toaleta - oraz drogi do nich prowadzące - nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową; wąska, stroma klatka schodowa i osiemnastostopniowe schody).

W części biurowej od strony ul. Próchnika i parku im. Żołnierzy Żywiciela toalety znajdują się na kondygnacji -1, z prowadzącymi do nich szesnastostopniowymi schodami (toaleta damska i męska), a także na poziomie +2 (jedna koedukacyjna toaleta przeznaczona dla pracowniczek i pracowników biurowych). Żadna z toalet w przestrzeni biurowej nie jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Teatralny bufet

Znajdujący się na poziom -1 teatralny bufet jest przestrzenią, do której osoby ze szczególnymi potrzebami mają utrudniony dostęp. Część barowa bufetu usytuowana jest w centralnym punkcie pomieszczenia. Lada baru znajduje się w na wysokości około 80 cm. Wokół ścian bufetu ulokowane są stoliki z krzesełkami.

Oświetlenie i system alarmowy

Do większości pomieszczeń i korytarzy Teatru dociera światło dzienne. W wszystkich pomieszczeniach biurowych i przestrzeniach, zwłaszcza na widowni podczas wydarzeń artystycznych, oświetlenie może być zbyt słabe dla osób słabowidzących. Przestrzeń Teatru nie ma oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku braillowskim. Każdorazowo Zespół Teatru służy pomocą i asystą w wymagających tego sytuacjach.

System alarmowy ma tylko formę dźwiękową. W budynku dostępne są podświetlane oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Infrastruktura budynku - informacje dodatkowe

W budynku przy ul. Słowackiego 19A siedziby mają również m.in.: Społeczny Dom Kultury, restauracja Antrakt, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz oraz Radio 357.