Przejdź do głównej zawartości strony

Aktualności

Otworzyliśmy Małą Scenę!

Otworzyliśmy Małą Scenę!

24 listopa­da zain­au­gurowal­iśmy dzi­ałal­ność naszej nowej Małej Sce­ny. Za nami pre­mierowy muzy­czny wieczór pt. „Kali­na nie chce spać” z Bar­barą Kur­dej-Szatan, według sce­nar­iusza Zuzan­ny Bojdy, w reży­serii Agaty Puszcz, z oprawą scenograficzną Mał­gorzaty Iwa­niuk. Aktorce akom­pan­iował Piotr Mania.

Poszukiwany, poszukiwana: producent/ka

Poszukiwany, poszukiwana: producent/ka

Do Zespołu Teatru Kome­dia poszuku­je­my producenta/ki, który/a dołączy do nas na początku przyszłego roku (lub w ter­minie ustalonym indy­wid­u­al­nie). Zobacz z jaką propozy­cją i na kogo czekamy.

Podcast na scenie. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka

Podcast na scenie. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka

Zaprasza­my na wyjątkowe wydarze­nie — pod­cast na sce­nie, czyli pod­cast „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej i Ewy Win­nick­iej z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Pokaz odbędzie się 3 grud­nia o godz. 14:00 w naszej nowej przestrzeni artysty­cznej — na Małej Sce­nie Teatru Kome­dia.

Informacja o zmianach w obsadzie spektaklu „Jak się starzeć bez godności”

Informacja o zmianach w obsadzie spektaklu „Jak się starzeć bez godności”

Z właś­ci­wą takim ogłoszeniom powagą — ale i uśmiechem — infor­mu­je­my, że do zespołu aktorskiego spek­tak­lu „Jak się starzeć bez god­noś­ci” dołączyło dwo­je aktorów — wys­tępu­ją­ca na co dzień na deskach Teatru Pol­skiego im. Arnol­da Szyf­mana w Warsza­w­ie Eliza Borows­ka (zagra m.in.: Elizę, God­ność, Trze­cią Młodość) oraz aktor Teatru Kome­dia i nasz Kole­ga Robert Ostol­s­ki (w roli Rober­ta).

Duża radość – Mała Scena. Otwarcie!

Duża radość – Mała Scena. Otwarcie!

Wyjątkowy muzy­czny wieczór pt. „Kali­na nie chce spać” z Bar­barą Kur­dej-Szatan to nasza pier­wsza pre­miera na nowej Małej Sce­nie Komedii, którą otwier­amy już 24 listopa­da!

„Pasztety, do boju!” z dwiema nagrodami na Festiwalu Korczak!

„Pasztety, do boju!” z dwiema nagrodami na Festiwalu Korczak!

II Nagro­da Ste­fanii Wilczyńskiej oraz Wyróżnie­nie indy­wid­u­alne — pier­wsze w his­torii — dla naszej Mirelli, czyli Mirelli Burcewicz — „Pasztety, do boju” w reży­serii Mag­dale­ny Mik­lasz z dwiema nagro­da­mi na 27. Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Kor­czak DZISIAJ!

#tumożesz — mamy pętlę indukcyjną!

#tumożesz — mamy pętlę indukcyjną!

Już jest! Mamy pętlę induk­cyjną! We współpra­cy z Fun­dacją Kul­tu­ry bez Bari­er zro­bil­iśmy duży krok w kierunku posz­erza­nia dostęp­noś­ci w naszym Teatrze.

„Pasztety, do boju!” – gramy na Festiwalu KORCZAK DZISIAJ!

„Pasztety, do boju!” – gramy na Festiwalu KORCZAK DZISIAJ!

„Pasztety, do boju!” w reż. Mag­dale­ny Mik­lasz zobaczy­cie wśród przed­staw­ień konkur­sowych 27 Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ! Fes­ti­walowy pokaz spek­tak­lu odbędzie się 27 październi­ka o godz. 11:00 na naszej sce­nie.