Przejdź do głównej zawartości strony

Polityka prywatności

polityka prywatności
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą poli­tyką pry­wat­noś­ci, która określa zasady gro­madzenia, przetwarza­nia i wyko­rzysty­wa­nia infor­ma­cji — w tym danych osobowych użytkown­ików ser­wisu www.teatrkomedia.pl — za pośred­nictwem urządzeń elek­tron­icznych oraz stosowa­nia plików cook­ies związanych z korzys­taniem ze strony inter­ne­towej Teatru Kome­dia.

Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia szanuje prawo do prywatności, w tym prawa do prywatności osób  korzystających  ze strony internetowej Teatru Komedia.

Dbamy o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników strony Teatru. Stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników strony Teatru, przez osoby trzecie.

Podstawa prawna

Nasze działania ukierunkowane są na zagwarantowanie Użytkownikom strony Teatru poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności do:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystając ze strony internetowej Teatru Komedia akceptujesz zasady Polityki Prywatności i stosowania plików Cookies.

Słowniczek

 • Administrator - Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik - każda osoba, podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Informacje ogólne

Korzystanie ze strony Teatru jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci.

Na stronie Teatru są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom strony Teatru bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania ze strony Teatru na urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak:

Każdy właściciel stron dostępnych za pośrednictwem strony Teatru określa własne zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę stosowania plików Cookies. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Rekomendujemy każdorazowe zapoznawanie się dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies stron.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia dostępna jest w zakładce RODO

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony Teatru

Nad przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników czuwa Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@teatrkomedia.pl lub pisząc na adres siedziby Teatru Komedia.

Gromadzenie danych Użytkowników strony Teatru

W zakresie korzystania ze strony Teatru przechowujemy zapytania http i https kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Korzystanie z newslettera przez Użytkownika strony Teatru

Każdy Użytkownik może dobrowolnie zapisać się do newslettera Teatru.  Dopisanie się do listy subskrybentów polega na podaniu adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych w celu wysyłki newslettera w odpowiednim formularzu.

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Udzielona zgoda na wysyłkę newsletter-a może zostać cofnięta w każdym momencie z wykorzystaniem przycisku „rezygnuję” w każdym otrzymanym mailu z adresu: newsletter@teatrkomedia.pl . Cofnięcie zgody, nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych, których dokonano za zgodą Użytkownika przed jej cofnięciem.

Zbieranie danych osobowych Użytkowników strony Teatru

Administrator zastrzega, że strona Teatru może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać następujące dane Użytkowników:

 • informacje o komputerze, w tym adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
 • informacje podane w celu skonfigurowania subskrypcji newslettera;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie Teatru m.in do zakupu biletów i voucherów;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony Teatru;
 • wszelkie inne dane osobowe, które zostaną udostępnione przez Użytkownika strony Teatru.

Prawa Użytkownika strony Teatru

W zakresie przetwarzania danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w RODO Użytkownicy strony teatru posiadają prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Każdorazową chęć skorygowania lub aktualizowania danych osobowych należy zgłosić mailowo do Inspektora Danych osobowych na adres: iod@teatrkomedia.pl .

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Dane Użytkowników strony Teatru nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.

Administrator strony Teatru zastrzega, że w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności Teatr, dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz instytucji.

Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika strony Teatru, w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa w szczególności w celu jego egzekwowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są  przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania lub zgodnie z czasem prawnie oznaczonym, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji.

Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z subskrybcji przez Użytkownika.

Użytkownicy mają możliwość wycofania zgody, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Administrator strony teatru podejmuje optymalne i zasadne techniczne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika strony Teatru.

Stosowanie plików Cookies przez stronę Teatru

Rodzaje plików Cookies wykorzystywanych przez Stronę Teatru

 • pliki sesyjne - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • pliki stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas;
 • pliki niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony Teatru;
 • pliki funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 • pliki własne – zamieszczane przez Teatr Komedia;
 • pliki zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej różnej os strony Teatru.

Teatr Komedia korzysta z powszechnych na rynku technologi obserwowania, służących monitoringowi ruchu na stronie  oraz optymalizacji wyświetlanych treści marketingowych i promocyjnych. Strona Teatru Komedia gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

 • liczba wejść unikalnych/odsłon,
 • kraj,
 • przeglądarka,
 • czas wizyty.

Powyższe dane gromadzone są za pomocą Google Analytics. Szczegółowa polityka prywatności dostępna jest na stronie Google.

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika strony Teatru i nie są wykorzystywane do profilowania Użytkownika strony Teatru. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej

Czas przechowywania cookie są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika zależy od tego rodzaju plik cookie. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Celowość korzystania z plików cookie

Pliki cookie, piksele, pamięć lokalna wykorzystywane przez Administratora strony Teatru służą usprawnieniu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Teatru. Technologie te mają na celu ochronę strony Teatru oraz Użytkowników z niej korzystających.

Strona Teatru korzysta z plików Cookies zazwyczaj zawierających nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony Teatru;
 • utrzymania w nich id sesji Użytkownika;
 • obsługi skryptów statystyk;
 • skojarzenia w przypadku ponownego połączenia się Użytkownika strony Teatru z urządzeniem, na którym zostały zapisane pliki Cookies;
 • tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami;

 

Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika strony Teatru

Każdy Użytkownik strony Teatru powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, w celu weryfikacji informacji przez nią udostępnianych automatycznie oraz samodzielnie dokonać zmiany zmiany tych ustawień. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony Teatru.

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci — aktu­al­iza­c­ja

Pub­likowana na stron­ie Teatru Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci i stosowa­nia plików Cook­ies Północ­nego Cen­trum Sztu­ki – Teatr Kome­dia aktu­al­i­zowane jest okre­sowo w zależnoś­ci od dokony­wanych zmi­an na stron­ie oraz zmi­an wynika­ją­cych z przepisów prawa.