Przejdź do głównej zawartości strony

Teatr bez barier

Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Wierzymy w prawdzi­wie pub­liczny charak­ter naszej insty­tucji oraz wartoś­ci sol­i­darnoś­ci, empatii i służeb­noś­ci wobec pub­licznoś­ci. Dlat­ego dążymy do zwięk­sza­nia dostęp­noś­ci pode­j­mowanych przez nas dzi­ałań.

Zabytkowy budynek Teatru Komedia nie jest w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zdajemy sobie sprawę, że ograniczenia w postaci barier architektonicznych (m.in. stromych klatek schodowych, braku windy dla wózków inwalidzkich, ramp i podjazdów, braku dostosowanych toalet) i technologicznych (brak napisów w języku polskim czy audiodeskrypcji) mogą powodować dyskomfort lub ograniczać wizyty w Komedii.

Codziennie dokładamy jednak starań, aby powyższe ograniczenia likwidować. Deklaracja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w koncepcji programowej Teatru na lata 2022 - 2027. Jesteśmy w procesie zmiany - zmiany koniecznej dla budowania otwartej instytucji kultury, którą chcemy tworzyć. Dlatego w sezonie 2022/2023 podjęliśmy szereg konkretnych działań mających na celu niwelowanie barier i zrównywanie szans dostępu do naszej oferty. Wielkim krokiem zbliżającym nas do większej otwartości i dostępności było zainstalowanie pętli indukcyjnej we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

Chcemy, aby w najbliższej przyszłości Państwa wizyty w Teatrze Komedia nie tylko mogły dochodzić do skutku, ale aby zostawiały wartościowe wspomnienia, do których chce się wracać i poczucie otoczenia właściwą i skuteczną opieką.

Pytania dotyczące dostępności - zarówno budynku, jak i wydarzeń organizowanych przez Teatr Komedia - prosimy kierować mailowo na adres teatrotwarty@teatrkomedia.pl lub telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości tekstowych pod numer liderki dostępności w Teatrze p. Justyny Piliszek: +48 519 599 088.

Z komediowym pozdrowieniem!
Zespół Teatru Komedia