Przejdź do głównej zawartości strony

Przemek Gulda | Gulda poleca

His­to­ria o sztuce akcep­towa­nia włas­nych porażek, błędów i słaboś­ci, która przyjęła for­mę bar­wnego wid­owiska, pełnego tań­ca i muzy­ki granej na żywo. Spek­takl moc­no naw­iązu­je do este­ty­ki telewiz­yjnych tal­ent shows, ale wszys­tko jest w nim na opak: scenografia się przewraca, mikro­fony się gubią, a reflek­to­ry przes­ta­ją świecić. Zabawne napię­cie, wynika­jące z wytr­wałego udawa­nia, że nic się nie uda­je, najbardziej widać w grze całej obsady aktorskiej. Dodatkowy walor to skuteczne wcią­ganie pub­licznoś­ci do zabawy