Przejdź do głównej zawartości strony

Wiosenna aukcja w Art in House | 05.04

Wydarzenie Żoliborz

5 kwiet­nia o 19:30 odbędzie się XV Aukc­ja Klasyków Współczes­noś­ci w Cen­trum Olimpi­jskim. Prezen­towane będą dzieła przed­staw­icieli pol­skiej sce­ny sztu­ki współczes­nej oraz prace obiecu­ją­cych artys­tów młod­szego pokole­nia.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu