Przejdź do głównej zawartości strony

Patrick The Pan | 06.07

Koncert Patrick the Pan

Zaprasza­my na waka­cyjny kon­cert Piotr Made­ja, alter­naty­wnego artysty pochodzącego z Krakowa. Piotr jest nie tylko tekś­cia­rzem i kom­pozy­torem, ale i cenionym pro­du­cen­tem. Wydał 4 albumy, kon­cer­tował na Open’erze, OFF Fes­ti­walu czy Męskim Gra­niu.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu