Przejdź do głównej zawartości strony

Tomasz Miłkowski | Przegląd

„Mis­ja Sowy” to nie tylko zabaw­na his­to­ria o dzieci­akach zagu­bionych w marke­cie, które krążą po zaka­markach sieci inter­ne­towej i kory­tarzach wielkiego sklepu, aby odnaleźć drogę do świa­ta książek. Bez dętologii i poucza­nia spek­takl zachę­ca do ruszenia wyobraźnią i odwa­gi samodziel­nego myśle­nia. A co najważniejsze, najmłod­si wid­zowie baw­ią się całkiem dobrze, pod­powiada­jąc bohaterom — jak to bywa, gdy akc­ja wcią­ga — sposo­by wydoby­cia się z tara­p­atów. Udana, inkrus­towana piosenka­mi, chwil­a­mi fra­pu­ją­ca jak film sen­sacyjny wyciecz­ka Komedii w stronę nowych widzów, którzy, kto wie, przy­wykną do teatru i do przygód pod­powiadanych przez lit­er­aturę.