Przejdź do głównej zawartości strony

Robert Trębicki | Przyjemność z dostawą

„To wesoła, zabaw­na, ale potrzeb­na rozry­wka, szczegól­nie w dzisiejszych trud­nych cza­sach per­ma­nent­nego zła. Potrzeb­na dla odświeże­nia głowy, odreagowa­nia stre­su. A „Przy­jem­ność z dostawą” taki efekt zapew­nia i to na bard­zo wysokim, pro­fesjon­al­nym poziomie.”