Przejdź do głównej zawartości strony

Katarzyna Niedurny | Dwutygodnik

„[…] W tym spek­tak­lu real­izu­je się jed­nak jeszcze jed­na umowa: ta zawarta między reży­serem a pub­licznoś­cią. Michał Zadara, zapros­zony przez Teatr Kome­dia, robi to, co powinien zro­bić w insty­tucji nastaw­ionej na rozry­wkowy reper­tu­ar. Całkiem serio wykonu­je swo­je zadanie: dokład­nie rozczy­tu­je tekst, wys­nuwa z tej lek­tu­ry atrak­cyjny pomysł insc­eniza­cyjny i z całym zaan­gażowaniem real­izu­je na sce­nie komedię. I cho­ci­aż nie odpuszcza sobie błyskotli­wych smaczków, to wynika­ją one nie z dys­tan­su wobec mate­ri­ału źródłowego, tylko z pójś­cia za nim”.

Cały tekst przeczy­tasz na: https://www.dwutygodnik.com/artykul/11336-umowa.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3v3OmyEKwRMsqhinSM5h60fl39GphpY7Eeah36-98MQMUJ6Y3nV52SDFw_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw