Przejdź do głównej zawartości strony

Agnieszka Borelowska | Emisja polskości, Dziennik Teatralny, styczeń 2023

„Wszys­tko, co tutaj się dzieje, jest hiper­boli­zowane, odwró­cone ogonem i – co bard­zo ważne – pozbaw­ione jakiejkol­wiek poli­ty­cznej agi­tacji czy nawet „mrug­nię­cia okiem” w którąkol­wiek stronę.

Mocą spek­tak­lu jest po pros­tu charyz­ma i pomysłowość twór­ców, do których należy kon­cepc­ja, sce­nar­iusz oraz wyko­nanie. Nat­u­ral­ność i sub­tel­ność Katarzyny Kasi, słonecz­na radość Grze­gorza Markowskiego, chron­iczne zagu­bi­e­nie Woj­ciecha Fiedor­czu­ka oraz Michała Kempy tworzą atmos­ferę, w której widz po pros­tu czu­je, że został zapros­zony do wspól­nej zabawy.”