Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Ochrona danych osobowych

KUP BILETY

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

Ogólna klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia (Administratora)

Zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– dalej: RODO, pragniemy poinformować, że:

 1.  Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, tel: (22) 833 15 84;  e-mail: biuro@teatrkomedia.pl; reprezentowane przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki − Teatr Komedia (dalej: Administrator);
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować wysyłając informację na adres Administratora lub na adres e-mail: ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl;
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą pochodzi bezpośrednio od Państwa, mogą być nam przekazane przez inne Osoby lub mogą być pozyskane z innych ogólnodostępnych źródeł.
 4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych – Państwa dane osobowe (zwykłe
  i szczególne) będą przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji; jeśli:

  1. otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  2. dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania, (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO) ,
  3. dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  4. dane osobowe będą potrzebne do  ochrony Państwa żywotnych interesów (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit d RODO),
  5. dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego z oferowanymi usługami (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  6. przetwarzanie danych szczególnych będzie niezbędne do realizacji prawnych lub uzasadnionych celów (przetwarzanie zgodne z art. 9 ust 2 RODO)
 5. Ograniczenie przetwarzania – Dane osobowe zawsze są przetwarzane w odniesieniu do konkretnego celu ich przetwarzania.
 6. Udostępnienie i powierzenie danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także osobom i podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora,
 7. Użytkownicy danych i zasady przetwarzania danych – Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, którzy będą przetwarzali dane osobowe na zasadach i podstawach określonych w przepisach .
 8. Okres retencji danych osobowych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres;
 9. Prawa osób, których dane dotyczą W stosunku do przetwarzanych Państwa danych osobowych Posiadają Państwa prawa na zasadach określonych w RODO w tym prawo dostępu do treści swoich danych ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych
 10. Podanie danych osobowych – Podanie przez Państwa danych osobowych może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Może wynikać z woli i chęci nawiązania kontaktu, współpracy lub być niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub barku zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości świadczenia określonych usług na Państwa rzecz.
 11. Profilowanie i przekazanie danych osobowych poza obszar EOG – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody oraz nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna Covid – 19
Klauzula informacyjna – dostęp do Informacji publicznej
Klauzula informacyjna – skargi i wnioski
Klauzula Informacyjna Umowy Teatr Komedia
Klauzula informacyjna do PZP Teatr Komedia 2021
Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Teatrze Komedia
Wykaz retencji danych osobowych w Teatrze Komedia

DO GÓRY
CC