Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Ochrona danych osobowych

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) pragniemy poinformować, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa (zwany w dalszej części: Administratorem);
 • 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, wysyłając informację pod adres: Północnego Centrum Sztuki − Teatr Komedia lub drogą e-mailową przesyłając informację na adres: biuro@teatrkomedia.pl;
 • 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować wysyłając informację na adres Północnego Centrum Sztuki − Teatr Komedia lub na adres e-mail: ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl;
 • 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji;
 • 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, jeśli:
  • • otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • • dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania na Państwa rzecz,
  • • dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego,
  • • dane osobowe będą potrzebne do ochrony Państwa żywotnych interesów,
  • • dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora , o ile nie wpływa to istotnie na podstawowe prawa i wolności osoby, której dane są przetwarzane.
 • 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi przez Administratora usługami,
 • 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na Państwa rzecz oraz na rzecz Administratora, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,
 • 8. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody,
 • 9. Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.
 • 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres;
 • 11. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku prawo do:
  • • ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
  • • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • • przeniesienia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • 12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@teatrkomedia.pl,
 • 13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,
 • 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub barku zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie brak możliwości świadczenia określonych usług na Państwa rzecz,
 • 15. Państwa dane osobowe podlegają optymalnym zabezpieczeniom, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Pobierz arkusz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Teatr Komedia.

DO GÓRY