Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukiwany, poszukiwana: kierownik/czka Działu Technicznego

kierownik/czka Działu Technicznego

Do Zespołu Teatru Kome­dia poszuku­je­my kierownika/czki Dzi­ału Tech­nicznego, który/a dołączy do nas w czwartym kwartale 2023. Zobacz z jaką propozy­cją i na kogo czekamy.

 Teatr Komedia poszukuje KIEROWNIKA/CZKI DZIAŁU TECHNICZNEGO

W Północnym Centrum Sztuki – Teatrze Komedia od ponad 60 lat bawimy publiczność Warszawy. Architektonicznie podobno najbliżej nam do neobaroku i socrokokowego koktajlu, ale my wolimy o sobie myśleć: biała perła na mapie zielonego Żoliborza. Jesteśmy miejską instytucją kultury, miejscem publicznym i dostępnym – czujemy się częścią wspólną warszawianek i warszawiaków, dlatego staramy się stale rozszerzać naszą ofertę kulturalną. Nie posiadamy zespołu artystycznego, ale i bez niego czujemy się zespołem.

Poszukujemy kierownika/czki Działu Technicznego, który/a dołączy do nas w czwartym kwartale 2023.

Na aplikacje czekamy do 18 września, a z wybranymi kandydatami/kami spotkamy się do 25 września.

Osoba, której poszukujemy, będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i organizację pracy pracowników/czek Działu Technicznego Teatru, w tym tworzenie harmonogramów pracy pracowników/czek
 • nadzorowanie i wspomaganie pracy pracowników/czek Działu Technicznego
 • nadzór nad obsługą techniczną spektakli zarówno w siedzibie Teatru jak i w trakcie wyjazdów, w tym dbanie o estetykę sceny podczas prób i przedstawień
 • współpracę oraz nadzór nad osobami i firmami zatrudnionymi przez Teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń i przedsięwzięć podejmowanych przez Teatr; współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru w powyższym zakresie
 • przyjmowanie do realizacji i koordynację procesu powstawania projektów scenografii: koordynację budowy dekoracji, zapewnienia wymaganych elementów i urządzeń technicznych oraz dostarczania do siedziby Teatru kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innych niezbędnych elementów inscenizacyjnych potrzebnych do realizacji prób i spektaklu
 • nadzór nad stanem technicznym i przeprowadzaniem okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń i systemów scenotechnicznych oraz koordynację konserwacji i napraw
 • nadzór nad magazynowaniem i ewidencją zasobów technicznych Teatru oraz właściwym zabezpieczeniem mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy, regulaminu pracy, zarządzeń i instrukcji Dyrektora oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych
 • dokonywanie zamówień związanych z działalnością działu technicznego – sporządzanie kosztorysów, wybór dostawców i usług zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówień publicznych

Chcemy pracować z osobą, która będzie:

 • miała wykształcenie średnie (kierunkowe) lub wyższe
 • posiadała minimum 5-letnie doświadczenie w obsłudze techniczno-realizacyjnej wydarzeń artystycznych, w tym minimum 2-letniego doświadczenia w kierowaniu Zespołem
 • znała specyfikę funkcjonowania teatru, w tym posiadała doświadczenie we współpracy z reżyserami/kami i scenografami/kami
 • potrafiła czytać i analizować plany techniczne
 • znała i pracowała w zgodzie z przepisami BHP oraz przepisami Prawa Pracy – w tym w zakresie planowania czasu pracy
 • znała specyfikę profesjonalnych urządzeń, narzędzi i systemów scenotechnicznych: oświetlenia, nagłośnienia i multimediów
 • nie bała się podejmować decyzji w zmieniających się szybko okolicznościach oraz chciała budować z nami etyczne środowisko pracy

Czekamy z propozycją:

 • stabilnych warunków zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu oraz pierwszą umową na czas określony
 • służbowego sprzętu umożliwiającego pracę poza siedzibą Teatru
 • wsparcia, rozumienia potrzeb i dbania o życzliwą atmosferę pracy
 • zachęty do podnoszenia kompetencji: udziału w szkoleniach, kursach, grupach roboczych
 • samodzielności i niezależności w budowaniu czegoś trwałego: silnego Zespołu i relacji

Kandydatów/ki prosimy o przesyłanie aplikacji w języku polskim na adres: rekrutacja@teatrkomedia.pl podając w tytule wiadomości: „Kierownik/czka Działu Technicznego w Teatrze Komedia”.

CV kandydata/ki powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320): imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem/ką, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowej kariery.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………………
podpis kandydata/ki do pracy

Odpowiemy na wszystkie aplikacje, ale zastrzegamy sobie prawo do spotkania się z wybranymi kandydatami/kami, a nawet do niewyłonienia w rekrutacji nikogo w przypadku niespełnienia opisanych wyżej kryteriów.