Przejdź do głównej zawartości strony

Defibrylator — wiedzcie, że tu jest!

Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

W naszym foy­er pojaw­iła się niepo­zor­na skrzynecz­ka, która ratu­je życie.
Mamy nadzieję, że defi­bry­la­tor przy­wraca­ją­cy praw­idłowy rytm ser­ca nigdy nie będzie nam potrzeb­ny, ale wiedz­cie, że tu jest. Wy – nasi wid­zowie i widz­ki, ale też sąsiedzi i sąsi­ad­ki. Per­son­el Komedii jest gotów udzielić pier­wszej pomo­cy, gdy zajdzie taka potrze­ba.
Dbamy nie tylko o uśmiech, ale też wspólne bez­pieczeńst­wo.

Defibrylator

Defibrylator znajduje się w głównym foyer, w szatni Teatru.

Za dostarczenie defibrylatora dziękujemy dystrybutorowi sprzętu medycznego Paramedica POLSKA.

Defi­bry­la­tor to urządze­nie medy­czne, którego zadaniem jest przy­wracanie praw­idłowego ryt­mu ser­ca, za pomocą impul­su elek­trycznego. W przy­pad­ku wys­tąpi­enia nagłego zatrzy­ma­nia krąże­nia, w połącze­niu z resus­cy­tacją krąże­niowo – odd­e­chową jest jedynym sposobem na ura­towanie życia.

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy lub zauważysz u kogoś niepoko­jące objawy poin­for­muj o tym naszą obsługę.
Tutaj przeczy­tasz o zasadach udziela­nia pier­wszej pomo­cy
Tutaj zna­jdziesz mate­ri­ały doty­czące pier­wszej pomo­cy i pod­stawy prawne