Przejdź do głównej zawartości strony

Budzimy do życia! 22 marca — Międzynarodowy Dzień Śpiączki

Fot. Marta Ankiersztejn
Fot. Marta Ankiersztejn

Z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Śpiącz­ki w foy­er naszego Teatru zostanie zor­ga­ni­zowana zbiór­ka na rzecz fun­dacji Ewy Błaszczyk „Ako­go?”.

Fun­dac­ja „Ako­go?” jest pol­ską orga­ni­za­cją pozarzą­dową, zaj­mu­jącą się sys­te­mowym rozwiązy­waniem prob­lemów osób w śpiączce i prowadzącą dzi­ała­nia zmierza­jące do sprowadzenia do Pol­s­ki świa­towych osiąg­nięć medy­cznych doty­czą­cych prob­lematy­ki śpiącz­ki, wymi­any wiedzy naukowej i wdraża­nia pro­gramów ekspery­men­tal­nych. Z Fun­dacją Ewy Błaszczyk współpracu­je­my po sąsiedzku od pon­ad roku.

W ramach akcji "Budzimy do życia", 22 marca o 19:00 podczas wieczornego spektaklu "Powiedzmy miłość" zbierane będą fundusze na wsparcie działalności statutowej organizacji. Miłe gesty mile widziane!