Przejdź do głównej zawartości strony
Kocham Cię chłopak i dziewczyna siedzą na ławce

Kocham Cię

 • czas: 45 minut (1 godzina lekcyjna)
 • cena: od 40 zł
 • przerwa: nie
 • dla kogo: 13+
 • osoby na scenie: 2
nowe formy świeżo zażartowane przez żarty do refleksji

„Kocham Cię” to spektakl o miłości, dojrzewaniu, utracie i relacjach, który prezentujemy na naszej Małej Scenie, ale też w szkolnych klasach. Sztuka niemieckiego dramatopisarza Kristo Šagora opowiada o różnych odcieniach uczuć - pierwszych zakochaniach, rówieśniczych sympatiach, więzach rodzinnych. Przedstawienie o tym, co najważniejsze, adresujemy do nastolatków, nastolatek i do wszystkich...

Pełen opis

Wybierz termin spektaklu

Rezerwacja biletów grupowych pod tel. (22) 833 96 10

Galeria

Julian kocha Lię - jest o tym przekonany. Lia nie odwzajemnia tego uczucia, ale jednocześnie nie chce, żeby Julian stracił wiarę w miłość - tym bardziej, że właśnie dowiedziała się o rozwodzie jego rodziców. A może raczej zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowanym uczuciem jest miłość?

Julian i Lia podejmują teatralną grę - przy pomocy tkanin (kocy, obrusów, fragmentów materiałów) aranżują sytuacje i tworzą konkretne miejsca i bohaterów. Wcielają się w postacie, dzięki którym dowiadują się więcej na temat różnych rodzajów miłości. Ich trwające 45 minut spotkanie staje się okazją do bliższego spojrzenia na długoletnie związki, które trwają i takie, które kończą się rozwodem, na miłość do świnki morskiej, lodów cytrynowych i… zbierania kasztanów.

No właśnie: bo jak to jest z tą miłością? Może trwać wiecznie? Kocha się tylko przez chwilę? A może… to znacznie bardziej skomplikowane?
Czy Julianowi i Lii uda się odkryć istotę miłości?

Spek­takl „Kocham Cię” może­my opcjon­al­nie przed­staw­iać w szkole w for­mule „teatru w klasie” — mod­elu dzi­ała­nia bard­zo rozpowszech­nionego w Niem­czech. Szkol­na klasa sta­je się sceną, na której wys­tępu­je niewiel­ka licz­ba aktorów — najczęś­ciej to jed­na lub dwie oso­by. Kam­er­al­na przestrzeń ułatwia kon­takt między wys­tępu­ją­cy­mi i oglą­da­ją­cy­mi. Prezen­tac­ja spek­tak­lu w przestrzeni znanej młodym spraw­ia, że teatr sta­je się czymś nat­u­ral­nym i bliskim. Tek­sty dla teatru w klasie zwyk­le pode­j­mu­ją ważne kwes­t­ia społeczne lub prob­le­my, z który­mi mierzy się młodzież. Celem takich pro­jek­tów jest zbu­dowanie okazji do roz­mowy na pode­j­mowany tem­at — dlat­ego poka­zowi spek­tak­lowi w szkole towarzyszą warsz­taty. Spek­takl prezen­towany w szkole w połącze­niu z warsz­tatem trwa 2 godziny lek­cyjne.
Nauczy­ciel­ki i nauczy­cieli zain­tere­sowanych pokazem w swo­jej szkole serdecznie zachę­camy do kon­tak­tu z Robertem Ostol­skim: robertostolski@teatrkomedia.pl, numer tele­fonu: 602 575 654.

Twórcy i twórczynie
 • Autor: Kristo Šagor
 • Tłumaczenie: Iwona Nowacki
 • Reżyseria: Tomasz Kaczorowski
 • Obsada: Olga Nowicka i Mikołaj Bańdo
 • Działania edukacyjne: Justyna Czarnota
 • Kostiumy: Agnieszka Wielewska
 • Muzyka: Miłosz Sienkiewicz
 • Produkcja: Robert Ostolski
 • Autorka zdjęć ze spektaklu: Marta Ankiersztejn

Prawa autorskie do sztuki „Kocham Cię” reprezentuje w Polsce Agencja ADiT w Warszawie.

Przekład sztuki powstał dzięki wsparciu Goethe-Institut.

Zaplanuj wizytę w Komedii