Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Regulamin COVID-19

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

REGULAMIN DLA WIDZÓW SPEKTAKLI PREZENTOWANYCH W PÓŁNOCNYM CENTRUM SZTUKI – TEATRZE KOMEDIA W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ZWIĄZANEGO Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

(obowiązuje od dnia 14.05.2021 r.)

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji artystycznych, w związku z wznowieniem działalności Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

Regulamin określa zasady organizacji widowni i uczestniczenia widzów w spektaklach prezentowanych na scenie Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie zwanego dalej Teatrem.

I. ZASADY DLA WIDZÓW SPEKTAKLI

 1. Zapraszamy do Teatru widzów, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Na terenie Teatru ze względu na bezpieczeństwo widzów obowiązują następujące zasady i wymagania:
  1. obowiązek posiadania maseczki ochronnej i zakrywania nią ust i nosa;
  2. zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób;
  3. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Teatru;
  4. powstrzymania się od spożywania napojów lub posiłków;
  5. stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji spektaklu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia widzów, wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.
 4. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy widzu, który:
  1. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i ich opiekunowie;
  3. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest zapobieganie tworzeniu się kolejek i skupisk wśród widzów.
 2. Teatr udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni, uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.
 3. Widownia jest podzielona na 2 strefy:
  1. I strefa – rzędy nieparzyste (1, 3, 5,…17);
  2. II strefa- rzędy parzyste (2, 4, 6,…16),
 4. Teatr jest otwierany dla widzów na 45 /czterdzieści pięć/ minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu.
 5. Osoby oczekujące na zewnątrz Teatru zobowiązane są do zachowania dystansu 1,5 metra od innych osób.
 6. Przy wejściu głównym do holu Teatru pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczają widzów stopniowo do Teatru po uprzednim sprawdzeniu, czy widz ma zakryte usta i nos oraz czy posiada ważny bilet.
 7. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu w kasie biletowej Teatru.
 8. Przed wejściem na foyer Teatru odbywa się kontrola biletów, przy zachowaniu dystansu 1,5 metra.
 9. Szatnia i bufet w Teatrze pozostają nieczynne do zmiany wytycznych w tym zakresie.
 10. Teatr umożliwia widzom wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Teatru i pozostawienie go na wolnym miejscu.
 11. Widzowie są proszeni o bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
 12. Podczas przerwy zaleca się, aby widzowie pozostali na swoich miejscach.
 13. Po zakończeniu I aktu prezentowanego spektaklu, w komunikacie głosowym zostanie podana informacja o długości przerwy i zaleceniu utrzymywania dystansu społecznego pomiędzy widzami.
 14. Po zakończeniu spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez widzów.
 15. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższego wyjścia.
 16. Przy przemieszczaniu się widzów wewnątrz Teatru, zaleca się zachowanie pomiędzy nimi dystansu 1,5 metra.

III. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym Teatru oraz w oznaczonych miejscach na foyer, a także w toaletach umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety
  1. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płyn dezynfekujący oraz ręczniki papierowe.
  2. Toalety są dodatkowo dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie.
  3. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń
  1. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z ich wyposażeniem.
  2. Podczas spektaklu pracownicy obsługi Teatru dokonują przed i po przerwie w jego prezentacji, dezynfekcji klamek i innych elementów, które są często dotykane.
 4. Wentylacja pomieszczeń
  1. Podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna w budynku Teatru.
  2. Na godzinę przed spektaklem i godzinę po spektaklu jest włączona wentylacja i klimatyzacja widowni, pobierająca w celu schłodzenia powietrze z zewnątrz.
 5. Zachowanie dystansu społecznego
  1. Preferowany dystans pomiędzy widzami wynosi 1,5 metra.
  2. W miejscach narażonych na tworzenie się kolejek, a w szczególności przy wejściu głównym do Teatru, przed wejściem na schody i na schodach oraz wejściu do toalet, umieszczone zostały odpowiednie oznakowania, których celem jest zapewnienie dystansu pomiędzy osobami.
  3. Pracownicy obsługi widzów mają obowiązek dbania o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń i skupisk widzów.
 6. Personel Teatru
  1. Personel Teatru, a w szczególności pracownicy: obsługi widzów, ochrony, służb sprzątających, kasjerzy, w czasie otwarcia Teatru dla widzów, wykonują swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony, dokonując regularnej dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych .
  2. Personel Teatru przed rozpoczęciem pracy jest poddawany każdorazowo obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i braku kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-COV-2.
  3. Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa związanych z trwającym stanem epidemii, a w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.
  4. Przed każdym spektaklem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym spektaklu.
 7. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
  Przy wyjściach z Teatru oraz w toaletach zostały rozmieszczone specjalnie oznakowane zamykane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz GIS.
 8. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
  1. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  2. W przypadku potwierdzenia u widza lub obsługi spektaklu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Teatr udostępnia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do jego obsługi.
 9. Wyłączenie działalności niektórych stanowisk usługowych Teatru
  Do odwołania pozostają zamknięte:

  1. Szatnia dla widzów,
  2. Bufet Teatralny.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://teatrkomedia.pl/ w zakładce (Wytyczne COVID-19) , a także wywieszony przy kasie biletowej Teatru.
 2. Każdy widz spektaklu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 3. Informacja o obowiązku dotyczącym przetwarzaniu danych osobowych widza, na podstawie ich zbierania i okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach wynikających z tego tytułu, znajduje się na terenie Teatru, w tym przy kasie Teatru.
 4. Informacje ważne dla bezpieczeństwa widzów są przekazywane za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Widzowie niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru.
 2. W powyższym przypadku widzom nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.
 3. W uzasadnionych przypadkach naruszeń wymienionych w pkt.1. Teatr ma także prawo powiadomienia odpowiednich służb porządkowych lub sanitarno – epidemiologicznych o zaistniałym naruszeniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i rekomendacje właściwych władz państwowych i resortowych.
 2. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie przepisów i wytycznych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.
DO GÓRY