Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Regulamin COVID-19

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W PÓŁNOCNYM CENTRUM SZTUKI – TEATR KOMEDIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne) i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia (dalej: Teatr).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. Zapraszamy do Teatru widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenie COVID-19 przy wejściu do Teatru. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
 3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenie COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
 5. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:
  1. posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
  2. zachowania, co najmniej 2 m odstępu od innych Uczestników;
  3. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Teatru.
  4. Przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 6. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.
 7. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy widzu, który:
  1. Uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  2. Jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów (Uczestników).
 2. Teatr udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.
 3. Widownia jest podzielona na 2 strefy:
  1. I strefa – rzędy nieparzyste (1, 3, 5,…17);
  2. II strefa- rzędy parzyste (2, 4, 6,…16),
 4. Teatr jest otwierany dla widzów na 45 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 5. Oczekujący na zewnątrz Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu 2 m.
 6. Przy wejściu głównym do holu Teatru pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie COVID-19.
 7. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu u obsługi widowni.
 8. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenie COVID-19 widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w celu holu Teatru uzupełnienia powyższego oświadczenia.
 9. Przed wejściem na foyer Teatru odbywa się kontrola biletów oraz wypełnionych Oświadczenie COVID-19 przy zachowaniu dystansu 2 m.
 10. Pisemne Oświadczenie COVID-19 po ich okazaniu pracownikowi obsługi Teatru są wrzucane do wyznaczonego pojemnika.
 11. Szatnia w Teatrze jest nieczynna.
 12. Teatr umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Teatru i pozostawienie jej na wolnym miejscu.
 13. Widzowie są proszeni o zastosowanie do informacji i poleceń pracowników obsługi Teatru i bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
 14. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
 15. Po zakończeniu I aktu w komunikacie głosowym zostanie podana informacja o długości przerwy i zaleceniu utrzymywania dystansu społecznego.
 16. Po zakończeniu spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez widzów.
 17. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższego wyjścia.
 18. Przy przemieszczaniu się wewnątrz Teatru zaleca się zachować dystans 2 m.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach foyer oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety
  1. Toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
  2. Toalety są dodatkowo dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie.
  3. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń
  1. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.
  2. Podczas spektaklu służby porządkowe Teatru dokonują podczas spektaklu: przed i po przerwie dezynfekcji klamek i innych elementów często dotykanych.
 4. Wentylacja pomieszczeń
  1. Podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna.
  2. Wentylacja i klimatyzacja widowni (pobierająca w celu schłodzenia powietrze z zewnątrz) zostaje załączona na godzinę przed spektaklem i pozostaje włączona przez godzinę po spektaklu.
 5. Zachowanie dystansu społecznego
  1. Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 2 metry.
  2. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  3. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 6. Personel Teatru
  1. Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów, wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
  2. Personel Teatru jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.
  3. Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.
  4. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym wydarzeniu.
 7. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
  Na terenie Teatru: w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.
 8. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
  1. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  2. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 9. Wyłączenie działalności niektórych stanowisk usługowych
  Do odwołania pozostają zamknięte:

  1. Szatnia dla widzów,
  2. Bufet Teatralny.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://teatrkomedia.pl/ w zakładce (Wytyczne COVID-19) , a także wywieszony przy kasie biletowej.
 2. Każdy Uczestnik biorący w nim udział, składający Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
 4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19.
 5. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Widzowie niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru.
 2. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.
 3. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Pobierz Oświadczenie COVID-19

DO GÓRY