Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Biuletyn Informacji Publicznej

KUP BILETY

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

Organizacja teatru

 • 1. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
 • 2. Teatrem kieruje Dyrektor Naczelny pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Artystycznego, który samodzielnie podejmuje decyzje, organizuje działalność artystyczną, odpowiada za całokształt działalności Teatru i reprezentuje go na zewnątrz.
 • 3. Dyrektor korzysta z formy pomocy w kierowaniu teatrem poprzez udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania teatru na zewnątrz w sprawach finansowych oraz wobec władz i urzędów administracji państwowej i samorządowej Głównemu Księgowemu.
 • 4. W sprawach dotyczących działalności artystycznej Dyrektor konsultuje się z Koordynatorem d/s artystycznych o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (pracownik).
 • 5. W teatrze mogą działać organizacje związkowe jako ciało opiniotwórcze i doradczo-konsultacyjne.
 • 6. Dyrektor ma prawo powoływania i odwoływania swojego zastępcy – po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
 • 7. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menadżerski).
 • 8. Teatr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 • 9. Wobec pracowników Teatru czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 • 10. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
 • 11. Jako Teatr impresaryjny instytucja nie posiada stałej ekipy aktorskiej (zatrudnienie na umowę o pracę), a swoje zadania artystyczne realizuje poprzez angażowanie twórców (artystów) w oparciu o umowy o dzieło.
 • 12. Dyrektor może tworzyć filie Teatru.
 • 13. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Teatru są działy np.
  Dział administracyjny
  Dział księgowości i płac
  Dział organizacji widowni
  Dział techniczny
  Dział gospodarczy
  Dział artystyczny
DO GÓRY
CC